Huisregels

1. Contributie

1.1 De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en bedraagt dit jaar €16,- per gezin. 

Na toelating ontvangt het lid een pasje als bewijs van lidmaatschap. Deze pas moet op verzoek getoond kunnen worden.

1.2 In bepaalde gevallen heeft het bestuur het recht vrijwillige bijdragen te vragen aan de leden.

1.3 Per bezoeker, die geen lid is en geen kind begeleidt dat wel lid is, wordt een toegangsprijs van €1,- gevraagd.

In onze speeltuin organiseren wij veel voor de kinderen, hieronder volgen een aantal voorbeelden van activiteiten. Uiteraard is dit maar een kleine greep van de activiteiten die wij organiseren, vanuit onze enthousiaste groep van vrijwilligers worden er vaak weer nieuwe activiteiten bedacht en opgezet. Heeft u nog ideeën voor activiteiten, meld u dit dan met behulp van ons contactformulier.

2. Toezicht en gedrag

2.1 Het bestuur streeft ernaar om kinderen zoveel mogelijk onder toezicht te laten spelen. Er zijn uren dat er geen toezicht zal zijn, ouders dienen hier dan ook rekening mee te houden.

2.2 Huisdieren zijn niet toegestaan op het terrein van de speeltuin.

2.3 Het spetterbad mag alleen gebruikt worden als er toezicht aanwezig is.

2.4 Het is niet toegestaan zonder toestemming van de beheerder het terrein te betreden, leden en hun gezin hebben echter door hun lidmaatschap toegang tot het terrein op de tijden dat deze is opengesteld.

2.5 De toezichthouder heeft het recht om kinderen die zich misdragen of niet ordelijk gedragen uit de speeltuin te verwijderen. Hieromtrent kunnen de ouders eventueel schriftelijk beroep aantekenen bij het bestuur.

2.6 Van de leden wordt verwacht dat ze de statuten, reglementen en besluiten van het bestuur naleven en dat ze zich jegens elkaar en de vereniging gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd en de belangen van de vereniging niet schaden.

2.7 Leden zijn verplicht bij constatering gebreken aan toestellen e.d. dit te melden.

3. Bestuur, leden en vrijwilligers

3.1 Op voorstel van het bestuur kan de algemene leden vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging het predikaat “ere-lid” verlenen.

3.2 De bestuursleden zonder omlijnde functie staan de overige bestuursleden bij in hun werkzaamheden.

3.3 Alvorens een lid rechten kan doen gelden moet door hem minstens 6 of meer weken- te oordelen door het bestuur- gecontribueerd zijn.

3.4 Ieder lid geeft bij verhuizing hiervan kennis aan het bestuur.

3.5 Vrijwilligers zijn leden die zich inzetten voor de vereniging en dienen van onbesproken gedrag te zijn ten opzichte van kinderen. Het bestuur beslist over toelating van vrijwilligers.

3.6 Vrijwilligers dienen zich te onthouden van activiteiten die de vereniging, de goede gang van zaken in de speeltuin en de overige activiteiten schaden, zulks ter beoordeling van het bestuur.

3.7 Het bestuur is hoofdelijk niet aansprakelijk.

3.8 Het bestuur wijst per commissie één aanspreekpersoon aan. De aanspreekpersoon informeert het bestuur over de uitvoering van de taken en werkzaamheden die aan de commissie zijn gedelegeerd.

4. Verhuur

4.1 Het bestuur kan zonder opgave van redenen weigeren het gebouw te verhuren.

4.2 Alleen bij de beheerder kan het gebouw besproken worden. Deze beheerder wordt benoemd door het bestuur.

4.3 Alle handelingen en maatregelen, genomen door de beheerder, worden geacht te zijn genomen door het bestuur. Hieromtrent staat voor de leden schriftelijk beroep bij het bestuur open.

4.4 De huurder is aansprakelijk voor alle aangerichte schade aan de eigendommen van de vereniging.

4.5 Indien het gebouw verhuurd is in de periode, tijdens welke gebruik wordt gemaakt van de speeltuin blijft deze toegankelijk voor de leden.

5. Huishoudelijk reglement

5.1 Wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering met een gewone meerderheid van stemmen. Voorstellen tot wijziging gaan uit van het bestuur of tenminste 10 leden.

5.2 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur.